OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REZERVACI E-RECEPTU

PODMÍNKY REZERVACE léků, které se váží na lékařský předpis.

1. Úvodní ustanovení

a) Při rezervaci léků přes rezervační systém není uzavřena mezi poskytovatelem a spotřebitelem žádná kupní smlouva. Spotřebitel si pouze vyhrazuje právo na vydání léku na předpis ve vybrané lékárně. Kupní smlouva se uzavírá až v okamžiku převzetí zboží v dané lékárně a zaplacení kupní ceny (v případě léku nehrazeného ze zdravotního pojištění) či doplatku (v případě léku hrazeného ze zdravotního pojištění) za lék.

b) Lékárna lék vydává na základě platného a oprávněného lékařského předpisu, který spotřebitel předloží v lékárně. Vydat lze pouze na základě e-receptu, který je toho času platný. Pokud je e-recept toho času neplatný, lékárna má právo e-recept odmítnout. Lék je vydáván v souladu s platnými právními předpisy.

c) Veškeré právní vztahy se řídí právem České republiky v platném a účinném znění. Práva a povinnosti spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů nejsou tímto nijak dotčena.

d) Zákazník poskytuje lékárně své osobní údaje. Lékárna i provozovatel se zavazují dodržovat nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

e) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za možné výpadky a problémy na komunikační cestě (internet, mobilní telefon) při provádění rezervace.

2.Vytvoření a postup při rezervaci

a) Lékárna vydává lék pouze na základě platného e-receptu.

b) Dostupnost léku se může v jednotlivých Alphega lékárnách lišit.

c) Pokud není lék v lékárně, vybrané spotřebitelem, dostupný, po rezervaci léku lékárna zajistí dostupnost u dodavatele. Upozorňujeme, že tento proces může prodloužit dobu, kdy bude lék k dispozici pro vyzvednutí. Z tohoto důvodu je doporučená doba rezervace minimálně 3-4 pracovní dny před uplynutím platnosti e-receptu.

d) Rezervace je možná pouze pro léky, které byly předepsány lékařem působícím na území České republiky. Rezervovat nelze přípravky, které jsou vyráběny přímo v lékárně individuálně (masti, roztoky apod.)

e) K rezervaci není možné využít lékařské recepty předepsané na pohotovosti z důvodu krátké doby platnosti receptu.

f) Rezervace léku na předpis je služba poskytovaná zdarma.

g) Spotřebitel provádí rezervaci tak, že zadá unikátní kód e-receptu do rezervačního formuláře a vybere Alphega lékárnu, ve které si přeje připravit lék k vyzvednutí. Spotřebitel vyplní své osobní údaje, seznámí se s rezervačními podmínkami a kliknutím na pole „Rezervovat“ dokončí svou rezervaci.

h) Lékárna zajistí dostupnost léku na své prodejně a informuje zákazníka o jeho dostupnosti. Doba rezervace léku na prodejně vybrané lékárny činí 3 pracovní dny. Po uplynutí této lhůty se stává rezervace neplatná.

i) Provozovatel má právo ověřit rezervaci u spotřebitele zasláním verifikační sms či e-mailu a spotřebitel má pro zachování rezervace povinnost rezervaci potvrdit. Pokud nebude rezervace potvrzena, automaticky propadá.

j) Lékárna může požadovat identifikaci spotřebitele pomocí občanského (či jiného) průkazu, prokazující totožnost osoby.

k) Při podezření na zneužití lékařského receptu má lékárna právo rezervaci zrušit či lék spotřebiteli nevydat.

l) Kupní cena léku či jeho doplatek se může v jednotlivých Alphega lékárna lišit.

m) Pokud se jedná o zjevnou chybu v rezervaci provedenou zákazníkem, lékárna nemá povinnost rezervaci přijmout.

n) Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem ze strany spotřebitele nebo odchylkou ze strany spotřebitele dle odst. (3), §1740 Občanského zákoníku. Při potřebě změny rezervace musí být rezervace nejprve zrušena (dle následujícího článku) a vytvořena nová rezervace.

o) Zrušení rezervace je možné telefonicky či osobně na spotřebitelem vybrané lékárně. Rezervace je nezávazná a zdarma, proto není zrušení rezervace nijak sankciováno.

p) Pokud nedojde k vyzvednutí léku do doby, která je stanovena v čl. h) tohoto odstavce, rezervace automaticky propadá. Spotřebitel o této skutečnosti obdrží zprávu na e-mail, který vyplnil při rezervaci.

q) Provozovatel má právo rezervaci zrušit z důvodu zpětného neověření rezervace zákazníkem (jak je uvedeno v článku i) tohoto článku), v případě zjevné chyby v rezervaci (jak je uvedeno v článku m) tohoto odstavce), v případě podezření na zneužití lékařského receptu (jak je uvedeno v článku k) tohoto odstavce), pokud spotřebitel nedodrží ujednané podmínky rezervace či pokud lék nebude momentálně k dispozici z důvodů vyšší moci.

3. Závěrečná ustanovení

a) Zasláním rezervace spotřebitel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami v platném znění, prohlašuje, že je jasně pochopil, rozumí jim a bude se jimi řídit. Provozovatel má právo tyto podmínky doplňovat či pozměnit.

b) Neupravené podmínky v této Smlouvě se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

c) Provozovatel je odpovědný za provozování rezervačního systému.

d) Kontrolní orgán, na který je možné se obrátit v oblasti prodeje léčivých přípravků je SÚKL.

e) Kontrolním orgánem zajišťujícím dozor v oblasti ochrany osobních údajů je ÚOOÚ.

f) Kontrolním orgánem pro dozor oblasti živnostenského oprávnění je Živnostenský Úřad.

g) Kontrolním orgánem pro dozor v oblasti ochrany spotřebitele zajišťuje ČOI dle Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě řešení spotřebitelského sporu má spotřebitel právo se obrátit na ČOI s možností návrhu mimosoudního řešení sporu. Spotřebitel má právo také využít formulář na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

h) Tyto rezervační podmínky jsou platné a účinné ode dne 9. 4. 2020.

 

V Praze, dne 9. 4. 2020

Alliance Healthcare s.r.o.

zastoupena jednateli Ing. Jiřím Vaňkem a Ing. Janem Rohbacherem

Legenda

ZÁKON O LÉČIVECH

Zákon č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

ALPHEGA LÉKÁRNA

Lékárna patřící pod řetězec nezávislých lékáren Sdružení Alphega, seznam těchto lékáren na se nachází na adrese http://www.alphega-lekarna.cz/store-locator

ALLIANCE HEALTHCARE S.R.O.

Provozovatel a majitel sítě nezávislých lékáren Sdružení Alphega, kontaktní údaje provozovatele:

společnost se sídlem Praha 10 - Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 10800, IČO 147 07 420, spisová značka C 87837 vedená u Městského soudu v Praze

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Zákon č. 89/2012 Sb.

E-RECEPT

Předpis léku, vystavený lékařem v elektronické podobě. Řídí se zákonem o léčivech.

LÉČIVA/LÉKY

Léčivý přípravek, jež je registrovaný dle Zákona o léčivech.

LÉK NA PŘEDPIS

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a řídí se Zákonem o léčivech.

SPOTŘEBITEL / ZÁKAZNÍK

Fyzická osoba, která disponuje platným e-receptem a má zájem o rezervaci léku a zároveň jedná mimo svou obchodní či podnikatelskou činnost.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Rezervační systém nacházející se na webu www.alphega-lekarna.cz, kde si spotřebitel může rezervovat lék či léčivý přípravek, který se váže na lékařský předpis

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem Šrobárova 49/48, Praha 10 – Vinohrady, 100 00, kontrolní orgán pro dohled nad kvalitou, cenou, prodejem a závadami léků a léčivých přípravků. Kontakt: www.sukl.cz, 272 185 111, posta@sukl.cz,

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27Praha170 00Česko, kontrolní orgán v oblasti ochrany osobních údajů. Kontakt: www.uoou.cz, 234 665 111, posta@uoou.cz

ČOI

Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, Kontakt: www.coi.cz, 296 366 360,